Disclaimer

Naar beste weten is de informatie op deze site nauwkeurig en betrouwbaar vanaf de datum van publicatie. Ludien Bos is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, schade, vorderingen of andere betalingen van geld, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit of verband houden met deze informatiediensten die aan u zijn verstrekt. Ludien Bos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid of tijdigheid van informatie en gegevens die op de site zijn geplaatst of dat dergelijke informatie en gegevens foutvrij zullen zijn.

Deze website is geen vervanging voor professioneel advies, medisch advies of anderszins. Het materiaal op deze site is uitsluitend voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt of gebruikt worden als enige basis voor het maken van beslissingen zonder voorafgaande, nauwkeurig, volledig of alle informatiebronnen te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van de lezer om professioneel advies in te winnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is voor de risico van de lezer. Ludien Bos behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar heeft geen verplichting om informatie op de site bij te werken. U gaat er mee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op de site te controleren.

English:

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication. Ludien Bos is not liable for any costs, damages, claims or other payments of money, directly or indirectly arising from or related to this information services provided to you. Ludien Bos does not assume any liability whatsoever regarding the completeness, accuracy, or timeliness of any information and data posted on the Site or that such information and data will be error-free.

This website is not a substitute for professional advise, medical advise or other. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. It is the reader’s responsibility to seek professional advice. Any reliance on the material on this site is at the reader’s own risk. Ludien Bos reserves the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.